Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

   За целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите в отдел "Приходи"
 • Срок за предоставяне:
  • до 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник отдел "Приходи"
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник отдел "Приходи"
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Приходи"
Адрес: обл. Хасково, общ. Димитровград, гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" № 13, п.к. 6400
Код за междуселищно избиране: 0391
Телефон за връзка: (0391)65080
Адрес на електронна поща: otdel.prihodi@dimitrovgrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане