Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3236 Компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

   Родителите на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им. Средствата се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец до приемане на детето в държавна или общинска детска градина или училище. Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, който се определя ежегодно най-късно до 15 февруари на текущата година от министъра на образованието и науката.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места - чл. 8, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на района
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Съгласно посочения в документа срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на района
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • съгласно АПК
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Студентски, Студентски град, блок № 5, етаж 1, п.к. 1700
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8687184, (02)8687308, (02)8687583, (02)4250465, (02)8687014, (02)8687014
Адрес на електронна поща: rajon@studentski-so.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане