Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

   Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 • На основание на:
  • Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

       лично или чрез изрично упълномощено лице в  Център за административно обслужване.

       устно в центъра за административно обслужване.

       чрез единен портал за електронни административни услуги на ДАЕУ с КЕП или ПИК на НОИ  на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1996

       

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

    Заявление по образец;

    Документ за собственост

    Актуална скица на имота

    Удостоверение за наследници / при КАО удостоверението се издава по служебен път/

     Документ от РИОСВ – Плевен, удостоверяващ дали имота попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ /Закона за защитените територии/ , както и в границите на защитените зони  по смисъла на ЗБР /Закона за биологичното разнообразие/

    

 • Ограничения и условности:
  •  

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

     30 работни дни

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

        лично или  чрез изрично упълномощено лице в  Център за административно обслужване.

        чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че  пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски  пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

      

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

     - като вътрешна препоръчана пощенска пратка

     - като вътрешна куриерска пратка

     - като международна препоръчана пощенска пратка

    

   Идентифицирането на заявителя на  електронна услуга става чрез КЕП или ПИК на НОИ

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция " Административно-правно, информационно обслужване и финансово счетоводна дейност""
Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Възраждане"№73, п.к. 5770
Код за междуселищно избиране: 0697
Телефон за връзка: (0697)5 24 64
Факс: 069752014
Адрес на електронна поща: administration@lukovit.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00: до 13:00 / Центъра за административно обслужване работи без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане