Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

   Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 • На основание на:
  • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Главен архитект
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София област
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14 дневен срок чрез Кмета на общината до Административен съд София област

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Територилно и селищно устройство"
Адрес: обл. София, общ. Ботевград, гр. Ботевград, пл."Освобождение" №13, п.к. 2140
Код за междуселищно избиране: 0723
Телефон за връзка: (0723)69112
Адрес на електронна поща: admin@botevgrad.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане