Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

   Разрешението предоставя право за ползване на място публична общинска собственост (части от улици, площади, тротоари, озеленени площи), както и други имоти и обекти публична общинска собственост, на които да се извършва търговска и/или друг вид дейност на открито, чрез съоръжения и елементи (хладилни витрини, апарати, грилове, щендери, колички, открити щандове и други подобни).
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно информационно обслужване и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Тракия, жк Тракия, бул Освобождение №63, п.к. 4023
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)307807, 307813, 307804
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:45 до 17:15, Обща администрация
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане