Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви

   Ежегодно, в срок до 1 май, лицата, които ще изкупуват охлюви с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), е необходимо да уведомят писмено съответната Регионална инспекция по околна среда и води за местонахождението и отговорниците на пунктовете.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 42, ал. 2, Закон за биологичното разнообразие (чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 41, ал. 2)
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • При промяна в обстоятелствата, регистрацията се изменя. Регистрацията се прекратява при преустановяване на дейността. Срокът на предоставяне на административната услуга е до 1 май от страна на РИОСВ. Валидността на регистрацията на пунктовете е валидна до 30 юни на същата година.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Не е приложимо
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Не представлява акт, не е приложимо.

  • Ограничения и условности:
   • Срокът на предоставяне на административната услуга е до 1 май от страна на РИОСВ.

    Валидността на регистрацията на пунктовете е валидна до 30 юни на същата година.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, бул. Марица 122, ет. 2, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)638078, в. 1-стационарен. Разговорите не са безплатни, таксата е според тарифния план на клиента.
  Факс: (032)032628994
  Адрес на електронна поща: riosv@plovdiv.riew.gov.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги е организирано на принципа "едно гише" в Центъра за административно обслужване и се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане