Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.

   Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.
 • На основание на:
  • Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Агенция "Пътна инфраструктура"
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
"Национално ТОЛ управление"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, гр. София, бул. Македония № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9173280
Адрес на електронна поща: a.antonov@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Съгласно Правилника за структурата, дейността и организацията на работата в АПИ"
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане