Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионално управление на образованието - Благоевград
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Удостоверението или отказът за издаването му се обжалват в 14 дневен срок от получаването им пред началника на РУО - Благоевград или пред административните съдилища  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Тракия" №2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)073/ 887671
Факс: (073)073/885268
Адрес на електронна поща: mail@ruo-blg.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване - от 9,00 до 17, 30 часа, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане