Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството

   Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка. Изкупуването и съхраняването на неподложени на първична обработка билки се извършва и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в необработен вид.
   Те са длъжни да уведомят съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, че за нуждите на производство ще изкупуват неподложени на първична обработка билки в пункт и/или склад на посочен адрес. С това уведомление, съответната регионална инспекция регистрира пункта и/или склада.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 32, ал. 1 и 2
   • Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки - чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • Срокът на предоставяне на административната услуга е 30 дни от страна на РИОСВ.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно. При промяна в обстоятелствата, регистрацията се изменя. Регистрацията се прекратява при преустановяване на дейността.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Не представлява акт, не е приложимо
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Не е приложимо.

  • Ограничения и условности:
   • Не

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Генерал Гурко" 3, ет.4
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: 034401935 - стационарен телефон. Такса за разговор според тарифния план на клиента, 034401917 - стационарен телефон. Такса за разговор според тарифния план на клиента
  Факс: 034445585
  Адрес на електронна поща: riewpz@riewpz.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане