Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

   Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава на лицата, които отговарят на изискванията за упражняване на дейността и са приложили изискваните документи. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите, и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 2
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 9; чл. 9а; чл. 9б; чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Необходими документи за вписване в единния таксиметров регистър и издаване на удостоверение за извършване на таксиметров превоз на пътници:

    -Списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници по образец (приложение № 4а);

    -Списък с данните на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници от името на търговеца, но за своя сметка по образец (приложение № 4б);

    -Копие на писмен договор между търговеца и водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници от името на търговеца, но за своя сметка по образец;

    -Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика превозното средство да бъде вписано н списъка към удостоверението за регистрацията (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца);

    -Документ за платена такса;

    -Пълномощно

  • Ограничения и условности:
   • При подаване чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да имате КЕП и предварителна регистрация.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Бюджет, икономика и местни приходи"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. Дончо Узунов 5, п.к. 5150
  Код за междуселищно избиране: 06161
  Телефон за връзка: (06161)4331
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Продължителност на работното време - 8 часа. От 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа. В Центъра за административно обслужване на общината е осигурен достъп на хора с увреждания.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане