Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 876 Издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

   Издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 37
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • В срок до петнайсет работни дни от постъпване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • три години
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане