Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Благоевград
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Ако желаете да получите достъп до обществена информация трябва да заявите това, като:
   -   подадете писмено заявление в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Благоевград (партер) на адрес:

    гр. Благоевград
   площад “Георги Измирлиев” № 9
   работно време – от 8:30 ч. до 17:30 ч. всеки делничен ден 
   телефон за връзка 073 82 70 112  (073) 88 14 01. 

   В този случай заявлението Ви ще бъде заведено с входящ номер и след резолюция от Областния управител ще бъде разгледано от изрично определен за това със заповед служител на Областна администрация Благоевград, който ще заведе заявлението и във водения регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
   -  заявлението може да бъде подадено и по пощата;
   - може да използвате електронна поща, като освен заявлението за достъп посочите и адрес за кореспонденция. Заявлението може да подадете на следния е-mail: Delovodstvo@bl.government.bg;
   - може да заявите достъп до обществена информация устно, като заявявате това пред служителя в Центъра за административно обслужване, който съставя Протокол, след което се регистрира по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5.
 • Ограничения и условности:
  • Достъпът, като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен. Ако желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител след заплащане на нормативно установените разходи за това съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. според вида на носителя

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №9, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)827011
Факс: (073)881403
Адрес на електронна поща: delovodstvo@bl.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване е без прекъсване в рамките на работния ден от 8.30 до 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане