Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

   Автомобилите и водачите, които за своя сметка извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистрирания превозвач, се вписват към списъка на превозните средства, с които се осъществява таксиметровата дейност и към списъка с данни на водачите. Двата списъка са неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 6
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

     

    ·                 Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·                 Устно в Центъра за административно обслужване.

    ·                 Чрез лицензиран пощенски оператор.

    ·                 На e-mail: mayor@teteven.bg

     

    ·                 Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ , с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=352

    ·                 Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Тетевен, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://teteven.bg/index.php/e-uslugi

  • Ограничения и условности:
   • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

     

    ·           Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·           По електронен път на точно упомената електронна поща.

    ·           Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

     

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    ·         Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

     

    ·         Като вътрешна куриерска пратка.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
   • РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно и правно обслужване"
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, пл. Сава Младенов № 9, п.к. 5700
  Код за междуселищно избиране: 0678
  Телефон за връзка: 52200
  Факс: 96111
  Адрес на електронна поща: mayor@teteven.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Център за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане