Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

   Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава на лицата, които отговарят на изискванията за упражняване на дейността и са приложили изискваните документи. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите, и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 2
   • Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 9; чл. 9а; чл. 9б; чл. 10
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

    ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

     

    ·                 Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·                 Устно в Центъра за административно обслужване.

    ·                 Чрез лицензиран пощенски оператор.

    ·                 На e-mail: mayor@teteven.bg

     

    ·                 Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ , с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=352

    ·                 Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Тетевен, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://teteven.bg/index.php/e-uslugi

  • Ограничения и условности:
   • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

     

    ·           Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    ·           По електронен път на точно упомената електронна поща.

    ·           Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

     

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    ·         Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

     

    ·         Като вътрешна куриерска пратка.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
   • РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Административно и правно обслужване"
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, пл. Сава Младенов № 9, п.к. 5700
  Код за междуселищно избиране: 0678
  Телефон за връзка: 52200
  Факс: 96111
  Адрес на електронна поща: mayor@teteven.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Център за административно обслужване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане