Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

   Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. Инвеститорите получили сертификат клас В се възползват от съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията; индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост.
 • На основание на:
  • Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 18, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл. "Бдинци" №2, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 609402
Адрес на електронна поща: info@vidin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, В ЦУИГ (на изнесените работни места) работят служители от звената на общата и специализирана администрация, които обслужват клиенти без прекъсване на ротационен принцип и след 17:00 часа при наличие на граждани продължават работа до окончателното им обслужване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане