Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

   Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 239
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • В срок до 28 календарни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Удостоверението за регистрация се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията с последващо издаване на ново удостоверение, или заповед на директора на РЗИ за заличаване на дрогерията от регистъра на РЗИ.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на АПК – в 14-дневен срок пред съответния административен съд.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен,
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: 054 800 203
Факс: 054 800 203
Адрес на електронна поща: rzi-shumen@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Гъвкаво работно време, съобразено с потребителите на административни услуги.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане