Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

   В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлени имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработения проект за подробен устройствен план.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл. "Бдинци" №2, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 609402
Адрес на електронна поща: info@vidin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, В ЦУИГ (на изнесените работни места) работят служители от звената на общата и специализирана администрация, които обслужват клиенти без прекъсване на ротационен принцип и след 17:00 часа при наличие на граждани продължават работа до окончателното им обслужване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане