Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 14
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 3 години за започване на промяната на предназначението на сградите
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • РДНСК, ДНСК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • обжалване по законосъобразност пред Административен съд от заинтересованите лица в 14 дневен срок от датата на съобщаване на издаденото разрешение за строеж за промяна предназначението на сградите

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Архитектура и териториално устройство
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр .Септември ул. "Александър Стамболийски" №37а, п.к. 4490
  Код за междуселищно избиране: 03561
  Телефон за връзка: (03561)7030, (03561)035617030
  Адрес на електронна поща: k.gerasimov@septemvri.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно
  Дирекция Архитектура и териториално устройство, Икономика и опазване на околната среда
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Ссептември, ул. "Александър Стачболийски" №37а, п.к. 4490
  Код за междуселищно избиране: 03561
  Телефон за връзка: (03561)03561/7029
  Адрес на електронна поща: yavor_mitev@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане