Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

   Изменение на план на новообразувани имоти се прави при съществени непълноти и грешки, по предложение на съда за делба на имота, при съгласие на всички пряко заинтерисувани собственици.
 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
  • Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел Архитектура и териториално устройство
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр .Септември ул. "Александър Стамболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)7030, (03561)035617030
Адрес на електронна поща: k.gerasimov@septemvri.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно
Дирекция Архитектура и териториално устройство, Икономика и опазване на околната среда
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември, гр. Септември, гр.Ссептември, ул. "Александър Стачболийски" №37а, п.к. 4490
Код за междуселищно избиране: 03561
Телефон за връзка: (03561)03561/7029
Адрес на електронна поща: yavor_mitev@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане