Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3159 Вписване в регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги

   Заявител на услугата са лица, регистрирани по Търговския закон, както и лица, регистрирани като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-9 от 7 август 2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги - чл. 4, ал. 1
  • Закон за мерките срещу изпирането на пари - чл. 9а, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Служители по вписването, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В 14-дневен срок от постъпване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До прекратяване на регистрацията
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекият ръководител на органа по приходите, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - София
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14 – дневен срок от връчване на решението за отказ.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да    разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

    

    

    

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане