Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

   При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината, по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица, определя със заповед прилежаща площ към сградата. Определената прилежаща площ се предоставя за поддържане и използване от съответната етажна собственост при условия и по ред, определен с наредба на общинския съвет.
 • На основание на:
  • Закон за управление на етажната собственост - чл. 4, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално развитие"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. ”Майка България” №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)619-108, (062)619-105, (062)619-511, (062)619-512, (062)619-518
Адрес на електронна поща: mayorvt@vt.bia-bg.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време от 08:30 до 17:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Информационно - техническо обслужване"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Велико Търново, пл."Майка България" № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)619-108, (062)619-106
Факс: (062)627-997
Адрес на електронна поща: mayorvt@vt.bia-bg.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време от 08:30 до 17:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Устройство на територията"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. ”Майка България” №2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)619-108, (062)619-511, (062)619-512, (062)619-518, (062)619-106
Адрес на електронна поща: mayorvt@vt.bia-bg.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време от 08:30 до 17:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане