Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1; чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • министърът на труда и социалната политика
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №20, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9701111, (02) 970 11 21
Адрес на електронна поща: aksu@aksu.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 18:00, Работното време на ЦАО е непрекъснато в рамките от 08,30 до 18,00 часа всеки работен ден (половин час преди и половин час след определеното работно време на служителите в АКСУ).
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане