Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3151 Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода

   Министърът на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода при:
   1. подадено уведомление от бизнес оператор, за настъпили промени в обстоятелствата, посочени в заповедта за признаване на водата;
   2. преустановяване на дейността по бутилиране или предлагане на водата за срок, по-дълъг от 6 месеца;
   3. при промяна на предназначението на регистрирания обект за бутилиране на натурална минерална вода.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 71, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • До 14 дни от датата на започване на производството или от отстраняване на констатираните нередовности или несъответствията
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете съгласно АПК

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане