Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3156 Подновяване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

   Подновяване на сертификата за минерална вода преди изтичането на 5-годишния срок на валидност, но не по-късно от 9 месеца преди изтичането на валидността на сертификата се допуска, когато произходът, съставът и свойствата на минералната вода от конкретно водовземно съоръжение отговарят на изискванията за бутилиране за питейни цели.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 67, ал. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • До 10 работни дни от предоставяне на документите по чл. 67, ал. 4 от Закона за храните и на анализите и заключенията от проведените оценки за състава и свойствата на водата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • пет години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда и в сроковете съгласно АПК

 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Канцелария и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. Св. Неделя № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/93 01 400
Факс: (02)9301 185
Адрес на електронна поща: delovodstvo@mh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:00, Организира документооборота и архивната дейност в Министерствето.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане