Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Длъжностно лице от Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Въз основа на резултата от проверката по чл.4, т. 1 директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" издава заповед за вписване в регистъра на съответния розопроизводител, розопреработвател или обект за производство на продукти от цвят на маслодайна роза, или постановява отказ; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс.

    Характеристика
    Отглеждането на насаждения от маслодайна роза, нейното изкупуване, както и производството, и етикетирането на продукти от цвят на маслодайна роза се извършва от розопроизводители и розопреработватели в обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза след вписването им в регистър по постоянния адрес на физическите лица, съответно по седалището на едноличните търговци или юридическите лица.
    Документи
    За розопроизводители:
    1. Заявление по образец;
    2. Документ за собственост или друго правно основание за ползване на имота;
    3. Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
    4. Документ за правния статус на лицата, регистрирани съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
    5. Документ за произход на посадъчния материал - само за новосъздадени насаждения;
    6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
    За розопреработватели:
    1. Заявление по образец;
    2. Документ за собственост или друго правно основание за ползване на обекта за производство на продукти от цвят на маслодайна роза;
    3. Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
    4. Документ за правния статус на лица съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
    5. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
    За собственици на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза:
    1. Заявление по образец;
    2. Документ за собственост и документа, с който ползването на обекта е предоставено на друго лице - когато е приложимо;
    3. Документ за правния статус на лицата, регистрирани в държава извън Европейския съюз;
    4. Документ за правния статус на лицата съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
    5. Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или разрешение за строеж - за стопански и второстепенни постройки по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията - когато е приложимо;
    6. Технологична документация за видовете продукти от цвят на маслодайна роза, които се произвеждат в обекта, или декларация, че производството се извършва съгласно национален или браншови стандарт;
    7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
    Процедура
    Розопроизводителите, розопреработвателите и собствениците на обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза подават единно заявление по образец в общинската служба по земеделие по постоянния адрес на физическото лице, съответно по седалището на едноличния търговец или юридическото лице. В 14-дневен срок от постъпването му общинска служба по земеделие извършва проверка на заявлението с приложените доказателства за съответствие с изискванията и въз основа на резултата от проверката директорът на Областната дирекция "Земеделие" издава заповед за вписване в регистъра или постановява отказ. Областната дирекция "Земеделие" изпраща по служебен път издадените заповеди до компетентните звена в Министерството на земеделието, храните и горите, както и до съответните бщински служби по земеделие за вписване в регистъра. Вписването в регистъра на насажденията от маслодайна роза се извършва служебно от съответните общински служби по земеделие въз основа на данни от констативни протоколи за идентификация на площите с насаждения от маслодайна роза и протоколи за местонахождението и площта на изкоренените насаждения. В срок до 10 дни от вписването в регистъра общинската служба по земеделие издава удостоверение по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Удостоверението за вписване в регистъра е лично и не може да се преотстъпва. Вписаните в регистъра лица са длъжни да заявят пред съответната общинска служба по земеделие всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 7 дни от настъпването на промяната. Отписването от регистъра става също въз основа на заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие". 

    Ежегодно в срок до 31 март розопроизводителите уведомяват съответната общинска служба по земеделие за новосъздадените и/или изкоренените през последните 12 месеца насаждения от маслодайна роза. Общинската служба по земеделие изпраща по служебен път получената информация до Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и съответното компетентно звено в Министерството на земеделието, храните и горите.

    Ежегодно в срок до 30 април розопроизводителите и розопреработвателите подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на насажденията декларация по образец за сключените за текущата стопанска година договори за реализация на произведения цвят от маслодайна роза, респективно за изкупуване и/или преработване на

    цвят от маслодайна роза.

    Ежегодно в срок до 31 юли розопроизводителите и розопреработвателите подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на насажденията декларация по образец за количествата произведен и за количествата реализиран цвят от маслодайна роза, респективно за количествата изкупен и за количествата преработен цвят от маслодайна роза по сключените договори за текущата стопанска година.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
   • национален електронен регистър на розопроизводителите
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 24, п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: 601 297; 601 298
  Адрес на електронна поща: oszg_lov@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Луковит
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Момчилец" № 3, п.к. 5770
  Код за междуселищно избиране: 0697
  Телефон за връзка: 5 41 25
  Адрес на електронна поща: oszg_lukovit1@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Тетевен
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул."Димитър Благоев" № 2А, п.к. 5700
  Код за междуселищно избиране: 0678
  Телефон за връзка: 5 21 27; 5 42 85
  Адрес на електронна поща: oszg_teteven@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Троян
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" № 1, п.к. 5600
  Код за междуселищно избиране: 0670
  Телефон за връзка: 6 26 28
  Адрес на електронна поща: oszg_troyan@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Угърчин
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Угърчин, гр. Угърчин, пл."Свобода" № 13А, п.к. 5580
  Код за междуселищно избиране: 06931
  Телефон за връзка: 30 81
  Адрес на електронна поща: oszg_ugarcin@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане