Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Длъжностно лице в Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Издава се за неопределен срок и има действие до настъпване на промяна в обстоятелствата по издаването му.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Постановеният или мълчаливия отказ може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 1-месечен срок от постановяването му или от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Берковица
  Адрес: обл. Монтана, общ. Берковица, гр. Берковица, ПЛ. ЙОРДАН РАДИЧКОВ " 4, п.к. 3500
  Код за междуселищно избиране: 0953
  Телефон за връзка: 0953/88676, 0879/197343
  Адрес на електронна поща: oszg_ber@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Бойчиновци
  Адрес: обл. Монтана, общ. Бойчиновци, гр. Бойчиновци, УЛ. ГАВРИЛ ГЕНОВ №2, п.к. 3430
  Код за междуселищно избиране: 09513
  Телефон за връзка: 09513/2277, 0879/197364
  Адрес на електронна поща: oszg_b@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Брусарци
  Адрес: обл. Монтана, общ. Брусарци, гр. Брусарци, УЛ. ГЕОРГИ ТРАЙКОВ №20, п.к. 3680
  Код за междуселищно избиране: 09783
  Телефон за връзка: 09783/2830, 0879/197334
  Адрес на електронна поща: oszg_br@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Вълчедръм
  Адрес: обл. Монтана, общ. Вълчедръм, гр. Вълчедръм, УЛ. БЪЛГАРИЯ № 20, п.к. 3650
  Код за междуселищно избиране: 09744
  Телефон за връзка: 09744/2292, 0879/197357
  Адрес на електронна поща: oszg-vl@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Лом
  Адрес: обл. Монтана, общ. Лом, гр. Лом, УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №1, п.к. 3600
  Код за междуселищно избиране: 0971
  Телефон за връзка: 0971/66025, 0879/197329
  Адрес на електронна поща: oszg-lom@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Медковец
  Адрес: обл. Монтана, общ. Медковец, с. Медковец, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ № 24, п.к. 3670
  Код за междуселищно избиране: 09727
  Телефон за връзка: 09727/2245, 0879/197320
  Адрес на електронна поща: oszg_m@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Монтана
  Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ПЛ. ЖЕРАВИЦА 1, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 096
  Телефон за връзка: 096/300482, 0879197301, (096)300485
  Адрес на електронна поща: oszg-mon@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Общинска служба "Земеделие" - Якимово
  Адрес: обл. Монтана, общ. Якимово, с. Якимово, УЛ. МАРИН ЙОНОВ № 1, п.к. 3640
  Код за междуселищно избиране: 09742
  Телефон за връзка: 0879/197356, 09742/2161
  Адрес на електронна поща: oszg_qk@net-surf.net
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО) е от 9.00 до 17.30 ч., без прекъсване. Посочените телефони за контакт са: стационарен и мобилен, а разговорът е на цената на един градски разговор/ на един мобилен разговор, според избрания тарифен план.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане