Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3117 Предоставяне на справка за подадени данни от уведомления за сервизно обслужване/ремонт на фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност“

   Услугата предоставя възможност на задължените лица чрез квалифициран електронен подпис да получат справки за получените в Националната агенция за приходите, данни от подадени уведомления по чл. 49б, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. от лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18/13.12.2006 за регистрирани и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - чл. 49б, ал. 2
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Централно управление на Национална агенция за приходите
 • Срок за предоставяне:
  • в момента на заявяването
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към момента на издаване на справката
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • прекия ръководител на лицето, отговарящо за приемане на данните
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • не подлежи на обжалване

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -        разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -        се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -        е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП  „високо“.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княз Дондуков” № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 18 700
Факс: (02) 9859 3099
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Ненормирано работно време
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане