Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата е първична и се получва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването; по електронен път на посочен адрес; или лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Бяла Слатина
  Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев"99, п.к. 3200
  Код за междуселищно избиране: 0915
  Телефон за връзка: (0915)8 262 7
  Адрес на електронна поща: oszg_bsl@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Роман
  Адрес: обл. Враца, общ. Роман, гр. Роман, ул."Христо Ботев" - 136, п.к. 3130
  Код за междуселищно избиране: 09123
  Телефон за връзка: (09123)21-14
  Адрес на електронна поща: oszg_rom@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Оряхово
  Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул. "Коста Лулчев" № 20, ет.1, п.к. 3300
  Код за междуселищно избиране: 09171
  Телефон за връзка: (09171)24-84
  Адрес на електронна поща: oszoriahovo@gmail.com
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Мездра
  Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" - 27, п.к. 3100
  Код за междуселищно избиране: 0910
  Телефон за връзка: (0910)9-27-95
  Адрес на електронна поща: oszg_mezdra@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Криводол
  Адрес: обл. Враца, общ. Криводол, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 8А, п.к. 3060
  Код за междуселищно избиране: 09117
  Телефон за връзка: (09117)22 62
  Адрес на електронна поща: oszg_krivodol@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Козлодуй
  Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" №15, п.к. 3300
  Код за междуселищно избиране: 0973
  Телефон за връзка: (0973)8 01 49
  Адрес на електронна поща: oszg_kozlodui@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Петропавловска" №46, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)62 05 58
  Адрес на електронна поща: oszg_vr06@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Главна дирекция "Аграрно развитие"
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Враца ул. Христо Ботев №78 ет.1, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)092/649328
  Факс: (092)092/649329
  Адрес на електронна поща: odzg_vraca@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване за прием на граждани.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане