Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3116 Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза

   Отглеждането на насаждения от маслодайна роза и производството на продукти от цвят на маслодайна роза се осъществява след вписване в публичен национален електронен регистър, поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите. На регистрация подлежат и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за маслодайната роза - чл. 3, чл. 9, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Длъжностно лице в Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Издава се за неопределен срок и има действие до настъпване на промяна в обстоятелствата по издаването му.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Постановеният или мълчаливия отказ може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 1-месечен срок от постановяването му или от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Банско
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
  Код за междуселищно избиране: 07498
  Телефон за връзка: (07498)8156, (359) 879409824
  Факс: (07498)8156
  Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Белица
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
  Код за междуселищно избиране: 07444
  Телефон за връзка: (07444)2225, (359) 879409816
  Факс: (07444)2225
  Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Крали Марко" №2, ет.4, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)884469, (359) 879409825
  Факс: (073)884469
  Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Гоце Делчев
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
  Код за междуселищно избиране: 0751
  Телефон за връзка: (0751)60210, (359) 879409905
  Факс: (0751)60210
  Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Гърмен
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, , п.к. 2960
  Код за междуселищно избиране: 0752
  Телефон за връзка: (0752)32055, (359) 879409865
  Факс: (0752)32055
  Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Кресна
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
  Код за междуселищно избиране: 07433
  Телефон за връзка: (07433)2289, (359) 879409817
  Факс: (07433)2289
  Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Петрич
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
  Код за междуселищно избиране: 0745
  Телефон за връзка: (0745)60624, (359) 879409910
  Факс: (0745)60624
  Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Разлог
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
  Код за междуселищно избиране: 0747
  Телефон за връзка: (0747)80074, (359) 879409823
  Факс: (0747)80074
  Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Сандански
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
  Код за междуселищно избиране: 0746
  Телефон за връзка: (0746)30522, (359) 879409845
  Факс: (0746)30522
  Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Сатовча
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
  Код за междуселищно избиране: 07541
  Телефон за връзка: (07541)2220, (359) 879409908
  Факс: (07541)2220
  Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Симитли
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
  Код за междуселищно избиране: 0748
  Телефон за връзка: (0748)72024, (359) 879409889
  Факс: (0748)72024
  Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Струмяни
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, с. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
  Код за междуселищно избиране: 07434
  Телефон за връзка: (07434)3076, (359) 879409822
  Факс: (07434)3076
  Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Хаджидимово
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
  Код за междуселищно избиране: 07528
  Телефон за връзка: (07528)2205, (359) 879409859
  Факс: (07528)2205
  Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Якоруда
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
  Код за междуселищно избиране: 07442
  Телефон за връзка: (07442)2246, (359) 879409855
  Факс: (07442)2246
  Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане