Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

   В процеса на изработване на подробни устройствени планове инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлени имоти може да се разрешава въз основа на подробен устройствен план, който е извадка от изработения проект за подробен устройствен план.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • съгласно нормативните документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 месеца
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Деловодство, връзки с граждани и институции и административно обслужване на населението"
Адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, с.Борино, ул."Христо Ботев"№1, п.к. 4824
Код за междуселищно избиране: 03042
Телефон за връзка: 20-40;26-04
Адрес на електронна поща: obshtina_borino@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00ч.
Отдел "Териториално, селищно устройство и общинска собственост"
Адрес: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, с.Борино, ул. "Христо Ботев" №1, п.к. 4824
Код за междуселищно избиране: 03042
Телефон за връзка: 0884328440
Адрес на електронна поща: obshtina@borino.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане