Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

   Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му. Той удостоверява и законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира складирана на посоченото в билета място на доставка и задължително се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.
 • На основание на:
  • Закон за горите - чл. 211, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До 12 часа, считано от момента на издаването му
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • РУГ Варна
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 дни, съгласно АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Екология и зелена система"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, гр.Каварна ул."Добротица" №26, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: 8 18 29
Факс: (0570)8 18 29
Адрес на електронна поща: obshtina@kavarna.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, гъвкаво работно време
Отдел "Административно обслужване и управление на собстеноста"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, "Добротица" №26, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: 8 18 18
Адрес на електронна поща: obshtina@kavarna.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 00:08 до 01:07, Гъвкаво работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане