Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради

   В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди, за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност, за магазин или за други обслужващи дейности при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обектите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 38, ал. 3,4,5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект на община
  • Срок за предоставяне:
   • 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Валидно до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок на действие на акта
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Общинска собственост, териториално селищно устройство и местни данъци и такси"
  Адрес: обл. Монтана, общ. Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул."Единадесета"№2, п.к. 3400
  Код за междуселищно избиране: 09551
  Телефон за връзка: 095512220
  Адрес на електронна поща: gd3470@mail.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 07:30 до 16:00, стандартно
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане