Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 465 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

   Заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 45, ал. 1 и 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министърът на здравеопазването
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • На основание чл. 45, ал. 4 и ал. 5 от ЗЛЗ, заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК – по административен път пред МЗ в 14-дневен срок от съобщаването или по съдебен ред пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Регистрация на лечебни заведения и регистър"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 80 50 420
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснатост на предоставяне на услугите.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане