Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3034 Издаване на разрешение за посещение в резервати и поддържани резервати

   Посещение в резервати и поддържани резервати, извън пътеките за посетители, определени със заповед на министъра на околната среда и водите се осъществява след разрешение на министъра на околната среда и водите.
   Целите на посещение могат да бъдат научна разработка, изготвяне на снимков материал, заснемане на филм с научна тематика, събиране на семенен материал, както и диви растителни и животински видове, с научна цел или за възстановяването им на други места.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 17, ал. 1, т. 2, чл.17, ал.1, т.4 и ал.3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • За конкретен период, посочен в разрешението.
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Админстративен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Актът може да се обжалва в 14 дневен срок.

  • Ограничения и условности:
   • При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

    Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

    https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/3034

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Национална служба за защита на природата"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  Дирекция "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане