Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3025 Издаване на дубликат на удостоверение за юридическа правоспособност

   В случаите на изгубено или унищожено удостоверение за юридическа правоспособност, лицето може да подаде заявление по образец за издаване на дубликат на удостоверението за правоспособност. Това обстоятелство се вписва в публичния регистър на лицата, придобили юридическа правоспособност, поддържан от Министерство на правосъдието.
   Дубликатът на удостоверение за юридическа правоспособност, като документ е идентичен с удостоверението за юридическа правоспособност, с отбелязване, че е "дубликат".
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за съдебната власт - чл. 301
   • Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност - чл. 37, т. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на правосъдието
  • Срок за предоставяне:
   • 7 (седем) дневен срок от заявяване на услугата
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Няма
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Съответния административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Съответния административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта пред съответния административен съд.

  • Ограничения и условности:
   • Дубликатът на удостоверение за юридическа правоспособност се получава лично или от изрично упълномощено лице срещу подпис, на адрес: гр. София – 1040, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, етаж 7, стая № 756

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Взаимодействие със съдебната власт"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Княз Александър Дондуков" № 2А, етаж 7, стая 756, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9237 430, (02) 9237 556 (стационарни, на цената на един градски разговор)
  Адрес на електронна поща: vsv@justice.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на адм. услуги в края на обявеното раб. време, работата на ЗАО „Удостоверения и дубликат на удост. за придобиване на юридическа правоспособност“ продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В звеното се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното раб. време.
  Дирекция "Канцелария"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
  Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане