Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3024 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

   В случай на изгубване или повреждане на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел по молба на лицето се издава дубликат след представяне документ за платена държавна такса.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на правосъдието
  • Срок за предоставяне:
   • Едноседмичен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съобразно посочения в заявлението, но не повече от 12 месеца и е идентичен със срока, посочен в изгубения/повредения документ.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Върховен административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховен административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Редът и сроковете са съгласно АПК.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
  Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане