Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3024 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

   В случай на изгубване или повреждане на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел по молба на лицето се издава дубликат след представяне документ за платена държавна такса.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на правосъдието
  • Срок за предоставяне:
   • В срок до 7 след внасяне на всички изискуеми документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съобразно посочения в заявлението, но не повече от 12 месеца и е идентичен със срока, посочен в изгубения/повредения документ.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването на отказа за издаване на дубликат e по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщаването. 

    Мълчаливият отказ – в едномесечен  срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • В случай на изгубване или повреждане на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел по молба на лицето се издава дубликат след представяне документ за платена държавна такса.

    Услугата не се предоставя по електронен път.

    Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата и пред който се обжалва индивидуален административен акт е Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат, съответно адресати. При постоянен адрес или седалище в чужбина: Административен съд - гр. София.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Канцелария"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 1, п.к. 1040
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9237 353, (02)9237 373, (02)9237 377, Телефонните номера са стационарни, на цената на един градски разговор.
  Адрес на електронна поща: priemna@justice.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО "Канцелария" продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В ЗАО "Канцелария" се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за звеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане