Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

   Изпълнителна агенция "Медицински надзор" издава удостоверения на регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища, за всички заявени промени на обстоятелствата във връзка с регистрацията.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 43
   • Закон за здравето - чл. 131, ал. 1, т. 2
   • Закон за трансплантация на тъкани, органи и клетки - чл. 11, ал. 5, т. 5а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • В едномесечен срок от получаване на документите.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда и сроковете, предвидени в АПК

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Регистрация на лечебни заведения и регистър"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, гр. София, п.к. 1606, ул.“Георги Софийски“ № 3, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 80 50 420
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснатост на предоставяне на услугите.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане