Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3022 Издаване на лицензия за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване

   За осъществяване на радио- и телевизионна дейност чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване се провежда процедура за издаване на лицензия.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Радио и телевизионна дейност
  • На основание на:
   • Закон за радиото и телевизията - чл. 116д
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Съвет за електронни медии
  • Срок за предоставяне:
   • 40 дни от определяне на експертната комисия
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 15 години
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд, област София
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дневен срок подлежат на обжалване решенията на СЕМ

  • Ограничения и условности:
   • Съветът за електронни медии може да откаже лицензия в случаите изброени в Закона за радиото и телевизията.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)970 88 37
  Адрес на електронна поща: monitoring@cem.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане