Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3021 Регистрация на радио- и телевизионни оператори

   Лица, които желаят да създават радио- или телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни и/или спътникови мрежи, подават пред Съвета за електронни медии заявление за регистрация.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Радио и телевизионна дейност
  • На основание на:
   • Закон за радиото и телевизията - чл. 125а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Съвет за електронни медии
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Съвет за електронни медии
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - София област
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дневек срок подлежат на обжалване решенията на СЕМ

  • Ограничения и условности:
   • Съветът за електронни медии може да откаже регистрация в случайте изброени в Закона за радиото и телевизията (член 125а, ал. 4)

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Специализирана администрация "Надзор, лицензии, регистрационни и правни режими"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)970 88 37
  Адрес на електронна поща: monitoring@cem.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12:00 до 12:30
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане