Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3236 Компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

   Родителите на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им. Средствата се изплащат на родителя в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец до приемане на детето в държавна или общинска детска градина или училище. Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете, не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, който се определя ежегодно най-късно до 15 февруари на текущата година от министъра на образованието и науката.
 • На основание на:
  • Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места - чл. 8, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от общинските администрации:
  Общо: 4