Информация за услуга

 • Услуга:
  • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

   Директорът на басейнова дирекция издава становища по компетентност във връзка с кандидатсване за финансиране чрез държавен бюджет, общински бюджети или различни европейски фондове и програми в случай, че финансиращия орган изисква прилагането на становище към документацията за кандидатсване, а не провежда служебно съгласуване.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4