Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3157 Предоставяне на възможност за участие в електронно възлагане на обществени поръчки

   Българските или чуждестранните физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, подават чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ заявления за участие, оферти и конкурсни проекти при електронното възлагане на обществени поръчки.
 • На основание на:
  • Закон за обществените поръчки - чл. 39а, ал. 4, т. 5
  • Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (текст от значение за ЕИП) - чл. 22
  • Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (текст от значение за ЕИП) - чл. 40
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1