Информация за услуга

 • Режим:
  • 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

   Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.
   В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:
   1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;
   2. разполага с:
   • техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;
   • специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;
   3. има добра репутация.

   Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за пътищата - чл. 10к
   • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не