Информация за услуга

 • Режим:
  • 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

   Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:
   1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
   2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);
   3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
   4. имат необходимата финансова стабилност;
   5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
   6. имат добра репутация.
   Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3
   • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не