Информация за услуга

 • Режим:
  • 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

   Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:
   1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
   2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",
   3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
   4. имат необходимата финансова стабилност;
   5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
   6. имат добра репутация.

   Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 - 6
   • Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не