Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3135 Определяне на европейски номер на железопътно превозно средство (European Vehicle Number (EVN)), което е получило разрешение за пускане на пазара и вписването му в регистъра на превозните средства

   Преди железопътно превозно средство да се използва, след получаване на разрешение за пускане на пазара за него трябва да бъде опреден европейски номер за железопътното превозно средство.
 • На основание на:
  • Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 3, т. 1
  • Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.) - чл. 63, ал. 1; чл. 63, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1