Информация за услуга

 • Режим:
  • 3134 Издаване на разрешение за пускане на пазара на железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България

   Железопътни превозни средства с област на употреба железопътната инфраструктура на Република България се пускат на пазара след получаване на разрешение от изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 115 Г
   • Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.) - чл. 54 А
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1