Информация за услуга

 • Режим:
  • 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

   За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г
   • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1