Информация за услуга

 • Режим:
  • 3060 Вписване на обстоятелства относно регистрация и промени в обстоятелствата за дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

   В Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подлежат на вписване обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, промени в обстоятелствата на регистриранo дружество, както и прекратяване на дружеството.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Загл. изм. – ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) - чл. 6, ал. 2
   • Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) - чл. 33п
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1