Информация за услуга

 • Услуга:
  • 619 Регистрация/прекратяване на регистрацията на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността

   Регистрация/прекратяване на регистрацията на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността
 • На основание на:
  • Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 36 от 2021 г.) - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1